Nu har vi träffat Lantmäteriet

Den 31a mars höll vi möte med Lantmäteriet för att ta nästa stora steg mot vårt slutmål med projektet.
Bildningsmöte för Stehags fibersamfällighet
Vår handläggare på Lantmäteriet tog ikväll beslut om att bilda samfälligheten, vilket naturligtvis är oerhört glädjande. Nu följer en period av möjlighet till överklagan av beslutet på 4 veckor innan det träder laga kraft + 1 vecka för att registreras i samfällighetsregistret.
Bland punkter som kom upp fanns åsikter kring placering av teknikbod och hur det stör omgivningen. Vi lovar att hålla en öppen dialog kring detta.
Angående kompletteringar efter bildandet av samfälligheten så kommer vi att behöva hantera utökning av andelstal och vi är i dagsläget oklara över vilka ledtider samt kostnader detta driver.
Tillsättning av styrelse för Stehags fibersamfällighet
Stadgarna gicks igenom och uppdaterades med tidpunkt för årsmöte och justerande av motioner.
Firmatecknare sattes till ordförande och kassör.
Genom omröstning valdes Frida Schrewelius till ordförande och Peter Mårtensson till kassör. I övrigt konstitutionaliserar styrelsen sig själva.
Det var allt för nu. Vi hörs!

Möte med Lantmäteriet

Under denna vecka så kommer ni som skrivit på fullmakterna att få information hem i brevlådan från Lantmäteriet. Detta är ett naturligt steg mot bildandet av samfälligheten och inleds med ett första möte mellan fastighetsägare, kommunen m.fl.
Då ni genom fullmakterna gett Peter Mårtensson rätt att företräda er i bildandet av samfälligheten är detta inget möte ni behöver närvara på.
Vi kommer löpande uppdatera er med information kring utkomsten av mötet.
Vi hörs!