Stadgar för Stehags Fiber samfällighetsförening
Kommun: Eslöv
Län: Skåne


§ 1
Firma
 Föreningens firma är Stehags Fiber samfällighetsförening.
§ 2
Samfälligheter
 Föreningen förvaltar Hassle ga:5.
§ 3
Grunderna för förvaltningen
 Samfälligheten ska förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen gäller.
§ 4
Medlem
 Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under 2 §.
§ 5
Styrelse säte, sammansättning
 För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Eslövs kommun. Styrelsen ska bestå av minst 3 och högst 6 ledamöter och högst 3 suppleanter.
§ 6
Syrelse val
 Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ledamot är ett eller två år och för suppleant ett år. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämman ska 2 ledamöter väljas på ett år. Övriga ledamöter ska väljas på två år.

Föreningsstämman utser både ordförande och kassör bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Firmateckning sker av styrelsen eller ordföranden och kassören i förening.

§ 7
Styrelse kallelse till sammanträde
 Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde ska ske minst 8 dagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om de ärenden som ska tas upp på sammanträdet. Suppleanterna ska inom samma tid underrättas som sammanträdet och de ärenden som ska tas upp på detta. Ledamot som är förhindrad att närvara ska genast meddela detta till ordföranden som är skyldig att omedelbart kalla en suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som inte ersätter frånvarande styrelseledamot har rätt att närvara vid sammanträdet men har ingen rösträtt.
§ 8
Styrelse beslutsförhet, protokoll
 Styrelsen är beslutför när kallelse har skett i behörig ordning och halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder av detta ska styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter har infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening som får flest röster. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden förutom vid personval där beslutet i så fall avgörs genom lottning.

Ett ärende som inte har sått i kallelsen får avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och överens om beslutet.

Den som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Sådan reservation ska anmälas före sammanträdets slut.

Protokoll ska föras över de ärenden där styrelsen har fattat beslut. Protokollet ska innehålla datum, deltagande styrelseledamöter och suppleanter, en kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer.

Protokollet ska justeras av ordföranden eller av annan ledamot som lett sammanträdet i stället för ordföranden.

§ 9
Styrelse, förvaltning
 Styrelsen ska:

 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper
 3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare
 4. årligen till ordinarie föreningsstämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren
 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om hur styrelsen ska sköta föreningens angelägenheter
§ 10
Revision
 För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant.
§ 11
Räkenskapsperiod
 Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.
§ 12
Föreningsstämma
 Ordinarie föreningsstämma ska årligen hållas under april och maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan utlysa en extra föreningsstämma när den anser att det behövs. I fråga om medlemmars rätt att begära en extra föreningsstämma gäller 47 § tredje stycket SFL.

Om föreningsstämman ska godkänna uttaxering ska styrelsen ge medlemmarna tillfälle att från det att kallelsen har skett ta del av en debiteringslängd som visar det belopp som ska uttaxeras, vad varje medlem ska betala och när betalning ska ske. Före ordinarie föreningsstämma ska dessutom en förvaltningsberättelse och en revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt en utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 13
Kallelse till stämma, andra meddelanden
 Föreningen ska ha en hemsida på internet. Styrelsen kallar till föreningsstämma. Det ska ske genom publicering av kallelsen på föreningens hemsida.

Kallelse ska ske senast 14 dagar före föreningsstämman.

I kallelsen ska anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som ska förekomma på stämman samt uppgift om den plats där de handlingar som anges i 13 § finns tillgängliga.

Styrelsen ska även se till att andra meddelanden än kallelser kommer till medlemmarnas kännedom genom meddelanden på hemsidan.

§ 14
Motioner
 En medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. En motion som ska behandlas på ordinarie stämma ska vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.

Styrelsen ska bereda de motioner som kommit in och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen, se ovan.

§ 15
Dagordning vid stämma
 Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman
 3. val av två justerare
 4. styrelsens och revisorernas berättelser
 5. ansvarsfrihet för styrelsen
 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 10. val av revisorer och suppleanter
 11. fråga om val av valberedning
 12. övriga frågor
 13. meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt

Vid extra stämma ska ärendena under punkt 1, 2, 3, 6 och 13 behandlas.

§ 16
Fördelning av uppkommet överskott
 Om stämman beslutar om att fördela överskott som uppkommit ska fördelning ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.
§ 17
Stämmobeslut
 Beslut fattas med acklamation om inte omröstning (votering) begärs.

Ifråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 §§ SFL. Vid en omröstning ska de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för röstresultatet antecknas i protokollet.

Personval ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 18
Protokolljustering, tillgänglighållande
 Protokollet från stämman ska justeras och hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde den 2016-03-31.