Information om GDPR för Stehags Fiber samfällighetsförening

Allmänt

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL 1998) och gäller för alla EU-länder.

GDPR har tagits fram för att skydda medborgarnas rättigheter avseende hantering och spridning av personuppgifter. Avsikten är att alla invånare inom EU ska kunna känna sig trygga med att deras registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR. Det förekommer en hel del olika begrepp när man pratar om GDPR och här listas de som berör dig som är medlem i Stehags Fiber samfällighetsförening.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Styrelsen för Stehags Fiber samfällighetsförening som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till. Kortfattat är alla som hanterar personuppgifter i styrelsen (medlemsregister, fakturor mm) personuppgiftsansvariga.

Personuppgift

Medlemsregistret hanterar förhållandevis små mängder persondata och här är det viktigt att skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Det finns inga fält i medlemsregistret som kan fyllas med känsliga personuppgifter. Samfälligheten hanterar följande personuppgifter, namn, adress, fastighet, e-postadress, telefonnummer samt faktureringsuppgifter. Vid enstaka tillfällen hämtar föreningen hem personnummer som behövs vid ansökan om betalningsföreläggande, ex. någon som inte har erlagt utdebiterad avgift. Uppgifterna lagras endast på de blanketter som sänds till Kronofogden. Du som är registrerad i medlemsregistret för Stehags Fiber samfällighetsförening har rätt att från och med den 25 maj 2018 få ut en kopia på alla uppgifter som finns lagrade om dig, även sådant som eventuellt lagras i fritextfält i medlemsregistret.

Samtycke

Samtycket till registrering av personuppgifter är en av de viktigaste nyheterna i GDPR. För dig som ägare till en fastighet inom Stehags Fiber samfällighetsförening är detta däremot inte tillämpbart. I och med att en fastighet och eller tomt överlåts så blir du också automatiskt delägare i Stehags Fiber samfällighetsförening som förvaltar de gemensamt ägda anläggningarna. I samband med ett ägarbyte så kommer styrelsen översända en blankett med de uppgifter som krävs för att vara en registrerad medlem i samfälligheten. Där framgår också vad uppgifterna ska användas till. Samfälligheten behöver inte inhämta samtycke från en ny fastighetsägare då ett ägande av en fastighet också innebär en del i den gemensamt ägda anläggningen.

Personuppgiftsincident

Om ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar så måste den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom 72 timmar. Vid eventuellt dataintrång i någon del av samfällighetens register upprättar vi anmälan för alla våra medlemmar.

Registerutdrag

Du har som medlem i Stehags Fiber samfällighetsförening har rätt att från och med den 25 maj 2018 få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person.

Radering

Om det saknas legitima skäl för att behålla personuppgifter registrerade om dig så har du som medlem rätt att få alla personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Du har som tidigare ägare till en fastighet rätt att få dina uppgifter i medlemsregistret raderade, uppgifter som hänförs till bokföringsregler och redovisningsplikt kan inte raderas.

Personuppgiftsbiträde

Tredje part hanterar endast medlemmars personuppgifter efter att ett biträdesavtal upprättats med Stehags Fiber samfällighetsförening. De biträden som den Stehags Fiber samfällighetsförening anlitar ska kunna ge tillräckliga garantier för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att medlemmarnas rättigheter skyddas. Personuppgiftsbiträdet och får enbart behandla personuppgifter enligt instruktion från den personuppgiftsansvarige, dvs Stehags Fibers styrelse.

Mer information

Informationen tillhandahålls genom Styrelsen. Frågor specifikt medlemsregistret hanteras av Frida Schrewelius.

Allmän info om GDPR finns på https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/