Kallelse årsmöte 2024

https://docs.google.com/document/d/1F3haZ9FWokS79uwrKjLghyY2q-3zRJUMJ9fuwwJCfGQ/edit

Kallelse till årsmöte 2024 Måndagen den 27 maj klockan 19:00 Digitalt möte (instruktioner nedan)

 1. mötets öppnande
 2. val av ordförande för stämman
 3. val av sekreterare för stämman
 4. val av två justerare
 5. godkännande av dagordningen
 6. fastställande av röstlängd
 7. årsmötets behöriga utlysande
 8. verksamhetsberättelse
 9. ansvarsfrihet för styrelsen
 10. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 11. ersättning till styrelsen och revisorerna 
 12. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 13. val av styrelseledamöter och suppleanter samt fastställande av firmatecknare
 14. val av revisorer och suppleanter
 15. fråga om val av valberedning
 16. övriga frågor
 17. meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt
 18. mötets avslutande

Årsmötet hålls digitalt. Vänligen maila till stehagsfiber@gmail.com för att få en google meet-länk till mötet. Du behöver inte ha något speciellt program på din dator för att delta.